ร.ท. อดุลย์ จาตนิลพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร

มาริสา จาตนิลพันธ์
ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
marisa@thaweephan.co.th

สุนทร เปาทอง
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
soonthop@thaweephan.co.th

เจสเปอร์ พอล
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ
jesper@thaweephan.co.th

สมศักดิ์ ตาทน
กรรมการผู้จัดการ ทวีพรรณ วู้ด เซอร์วิส
somsak@thaweephan.co.th