บริษัทไม้อบทวีพรรณมุ่งมั่นที่จะ

  • มีมารตฐานด้านจริยธรรมและการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ผลิดและผู้จัดหา
  • ร่วมมือกับองกรค์ในจังหวัดเชียงใหม่
  • ลดปริมาณสิ้นเปลืองด้วยการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและการผลิตของบริษัท
  • สร้างสิ่งแวดลิอมที่ดีและเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่พนักงาน
  • ให้การอบรม การพัฒนา และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแก่พนักงานในบริษัท

บริษัทไม้อบทวีพรรณ เราใส่ใจในเรื่องคุณภาพ การบริหารระบบที่มีประสิทธิภาพ และการเป็นเลิศในด้านการบริการลูกค้า จุดประสงค์ก็เพื่อให้บริการและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้นำเอาแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมหรือ TQM มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ความอุ่นใจในคุณภาพที่เป็นเลิศของผลงานของทุกแผนก

บริษัทมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกขั้นตอนและกระบวนการการผลิต ในขณะเดียวกันบริษัทก็ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของพนักงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง

จากประสบการณ์ ในแวดวงค้าไม้กว่า 10 ปี ที่บริษัทมความสัมพันธ์อันยาวนานต่อองค์กร ไม้และยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่ดีเช่นนี้ต่อไป