บริษัทไม้อบทวีพรรณก่อตั้งขึ้นโดยยึดเอาหลักการดูแลกันและกันของครอบครัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจจวบจนถึงปัจจุบัน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ดังนี้

  • ความเป็นเลิศในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้า
  • การทำงานเป็นทีมการเคารพซึ้งกันและกัน
  • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ
  • มีความเป็นมืออาชีพ
  • ทุ่มเทกับการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
  • มีแนวคิดสร้างสรรในการแก้ปัญหา
  • เน้นถึงความสำคัญในผลงานของพนักงานแต่ละบุคคล

บริษัทไม้อบทวีพรรณตระหนักว่า พนักงานต้องมีความสุขกับการทำงานและภูมิใจในชื่อเสียงบริษัท จึงจะดูแล บริการลูกค้าได้ดีและมีความใส่ใจในรายละเอียด ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับพนักงานในรูปแบบของการดำเนินธุรกิจในแบบครอบครัว

 

พนักงานทุกคนต่างเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับบริษัทเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว โดยบริษัทจะรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์และทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างผลผลิตให้ความสามัคคีของพนักงานให้เพิ่มสูงขึ้น